Как се играе със системи с твърди числа за ТОТО 6 от 49 и 6 от 42
© Copyrights 2013 - 2017 toto-statistika.w-bg.com. Всички права запазени! 
Системи с постоянни / твърди числа

       Различното при тези системи е, че в тях участват едно или повече числа във всички комбинации. Тези числа наричаме твърди / постоянни.
        I - ви начин: Последователен
       Пример: Системата с твърди числа № 95 ( 8 + 2 числа - 8 комбинации).
       Приемаме, че 8-те числа са следните и подредени по този начин:
       Избрани числа - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39    двете твърди числа са 11 и 12
       Номериране -      1    2   3    4    5   6    7    8
       Възможностите за печалби за тази система вижте по-долу:

       1. *  *  1  2  3  4
       2. *  *  1  2  5  6
       3. *  *  1  3  7  8
       4. *  *  1  4  5  7
       5. *  *  2  3  6  7
       6. *  *  2  4  5  8
       7. *  *  3  4  6  8
       8. *  *  5  6  7  8

       *  * - това са двете твърди числа

      Печалбата зависи от броя улучени твърди / постоянни + числата от 8-те.

       II - ри начин: Непоследователен
       Разглеждаме отново същите числа от същата система, но в непоследователна подредба
       Избрани числа - 38, 39, 34, 35, 32, 33, 36, 37    двете твърди числа са 11 и 12
       Номериране -      1    2   3    4    5   6    7    8     
       Попълването на фиша започва от първата област, където
се попълват постоянните / твърди числа. Попълването на 8-те
числа започва от втората област, като числата се попълват
във  възходящ ред, до  достигането  на  число  с по-ниска
стойност.
        Пример: попълват  се  първо  твърдите  числа 11 и 12.
След това във  втората област се попълват числата 38 и 39.
След  това в  третата област се попълват числата 34 и 35 и
последно  в  четвъртата област се попълват числата 32, 33,
36 и 37.
       ВАЖНО
      1. В първата област се попълват само постоянните / твърди числа.
      2. Другите числа /нетвърдите/ се отбелязват във втората област или започват от нея.
      3. При системи, при които числата са разположени в повече от една област, едно и също число не трябва да се повтаря в различните области.
      5. Не забравяйте да отбележите (правилно) номера на системата.
      6. Избраните числа се попълват във възходящ ред. Промените във възходящ ред не трябва да бъдат повече от 2, за да отговарят на четирите области от фиша (6/49, 6/42).
      7. Изключения:
                           7.1. При система № 139 върху фиша се отбелязват само твърдите числа в първата област, а останалите 44 числа не се отбелязват.
                           7.2. За играта 6 / 42 броя комбинации за система № 139 е 37.
Начало
Зелен живот
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори